รูปภาพ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลยางหย่อง (15 ก.ค. หมู่ที่ 1 บ้านยางหย่อง)
จันทร์, 15 กรกฏาคม 2024
       เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2567 ขึ้น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัดโครงการให้บริการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ในวันที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2567
เสาร์, 29 มิถุนายน 2024
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัดโครงการให้บริการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง ในวันที่ 22 และ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 - 16.30 น. ซ่อมฟรี  ????ไม่มีค่าใช้จ่าย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการให้บริการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง เวลา 8.30-16.30 น.
จันทร์, 24 มิถุนายน 2024
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ทางวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด ได้จัดโครงการให้บริการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง เวลา 8.30-16.30 น. ????โดยให้บริการด้านการซ่อม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่่อนที่ วันที่ 21 มิถุนายน 2567
ศุกร์, 21 มิถุนายน 2024
วันที่  21 มิถุนายน 2567 ทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดคลินิกเคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง เวลา 8.30 -16.30 น. โดยให้บริการต่างๆ ดังนี้ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมราม จัดโครงการวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2024
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมราม จัดโครงการวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ  


ITA อบต.ยางหย่อง ประจำปี 2566ITA องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง

 

ประจำปี 2566

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

      ข้อมูลพื้นฐาน

              o1 โครงสร้าง

              o2 ข้อมูลผู้บริหาร

              o3 อำนาจหน้าที่

              o4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

              o5 ข้อมูลการติดต่อ

              o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


      การประชาสัมพันธ์

              o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

           o8 Q&A

           o9 Social Network

              o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

      การดำเนินงาน

              o11 แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

              o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

              o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

      การปฏิบัติงาน

              o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

              o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

              o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

              o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

              o18 E-service

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

              o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

              o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

              o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

              o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

      การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

              o24 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

              o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

      การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

              o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

              o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

              o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

      นโยบาย No Gift Policy

              o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

              o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

              o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

      การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

              o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

              o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      แผนป้องกันการทุจริต

              o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

              o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

              o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

     มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

              o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

              o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

              o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

              o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


QR Code
อบต.ยางหย่อง
 
ลิขสิทธิ์ © 2561-2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3246-3027
 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล